Deklaracja dostępności

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bielska-Białej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://bielskobiala.pinb.pl/ Data publikacji strony internetowej: 2015-04-08.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-26.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Częściowa dostępność wynika z:

 • dokumenty nietekstowe mogą nie posiadać tekstu alternatywnego
 • na stronach internetowych występują niejasne opisy linków
 • dokumenty PDF nie są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących
 • nie wszystkie pliki do pobrania są opatrzone informacją o formacie i rozmiarze
 • niektóre strony mają niewłaściwe informacje i relacje elementów języka
 • wybrane elementy stron mogą nie być dostępne przy użyciu samej klawiatury.
 • brak możliwości tłumacza migowego

Oświadczenie sporządzono dnia: 26.03.2021. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Magdalena Gancarz, bielskobiala@pinb.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (33) 4971712. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bielska-Białej znajduje się w zabytkowym budynku, składającym się z parteru i dwóch pięter. Siedziba Inspektoratu znajduje się na pierwszym piętrze.
 2. Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajduje się z tyłu budynku.
 3. Dostęp do windy znajduje się tyłu budynku, bezpośrednio z poziomu ulicy. Winda umożliwia dostęp do wszystkich poziomów budynku. Siedziba Inspektoratu znajduje się po prawej stronie, na pierwszym piętrze przy wyjściu z windy.
 4. Wejście do budynku z poziomu terenu. Wewnątrz znajdują się schody z poręczą z pochwytem usytuowanym z lewej strony.
 5. Istnieje możliwość pomocy osobie z niepełnosprawnościami przez pracownika Inspektoratu.
 6. Brak możliwości tłumacza migowego.
 7. Możliwość wejścia z psem asystującym.
 8. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.

Udogodnienia

 1. Winda
 2. Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych

Utrudnienia

 1. Bark parkingu bezpośrednio przy wejściu głównym.

Informacje dodatkowe

 1. Na stronie internetowej kontrast spełnia wymagania WCAG na poziomie AAA.
 2. Na stronie internetowej można powiększyć czcionkę poprzez kliknięcie odpowiedniego klawisza na górze strony oznaczonego literą A w różnej wielkości.
 

Kontakt

Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego dla Miasta
Bielska-Białej

Plac Ratuszowy 9
43-300 Bielsko-Biała
tel. 033 497 17 12,
fax 033 497 17 13
email: bielskobiala@bielskobiala.pinb.gov.pl

skrzynka odbiorcza ePUAP: /pinbmb/SkrytkaESP

Godziny pracy:

 Poniedziałek, Wtorek, Środa ,Piątek  7:30-15:30

czwartek 7:30-18:00


Służba cywilna


E-budownictwo - wniosek online


Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Złóż deklarację


Deklaracja dostępności

BIP
A+
A-
X
Powered: Strony internetowe TupTupTup.pl