Praca w Inspektoracie

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bielska-Białej 43-300 Bielsko-Biała Plac Ratuszowy 9

Ogłasza nabór na stanowisko - Inspektor

Do spraw: orzecznictwa i inspekcji w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bielska-Białej.

Liczba stanowisk 1

Wymiar etatu 1/1

Status nabór: w toku

Miejsce pracy teren Miasta Bielsko-Białej Walne do: 29 marca 2024 r.

Osoba na stanowisku Inspektora:

 • przeprowadza kontrolę budów i robót budowlanych w zakresie zgodności ich wykonania z pozwoleniem na budowę, projektem budowlanym, przepisami techniczno - budowlanymi oraz przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa ludzi i mienia,

 • dokonuje kontroli istniejących obiektów budowlanych, obejmujących głównie ocenę ich stanu technicznego oraz ocenę zgodności użytkowania z przeznaczeniem, warunkami pozwoleń i instrukcjami eksploatacyjnych,

 • bierze udział w postępowaniach wyjaśniających w sprawie przyczyn katastrof budowlanych,

 • opracowuje wnioski i zalecenia pokontrolne,

 • prowadzi postępowania administracyjne w sprawach związanych z budową, utrzymaniem i rozbiórką obiektów,

 • przygotowuje projekty decyzji, postanowień administracyjnych i pism w sprawach należących do właściwości powiatowego inspektora nadzoru budowlanego,

 • przyjmuje i weryfikuje wnioski, zawiadomienia o zakończeniu budowy, o rozpoczęciu robót budowlanych, wnioski o udzielenie pozwolenia na użytkowanie,

 • przyjmuje skargi i wnioski, należycie i terminowo załatwia skargi i wnioski,

 • przyjmuje interesantów i udziela im wyjaśnień, prowadzi ewidencje, rejestry, przygotowuje sprawozdania, wykonuje inne czynności wynikające z ustawy Prawo budowlane, zlecone przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego .

Wymagania podstawowe:

Wykształcenie: wyższe lub średnie budowlane

Staż pracy w budownictwie

Znajomość ustawy Prawo budowlane i Kodeksu postępowania administracyjnego, Umiejętność obsługi komputera,

Umiejętność analitycznego myślenia,

Odporność na stres, komunikatywność i samodzielność, dyspozycyjność

Prawo jazdy kat. B,

Posiadanie obywatelstwa polskiego oraz korzystanie z pełni praw publicznych

Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe:

Doświadczenie pracy w organach nadzoru budowlanego lub administracji architektoniczno -budowlanej,

Pełne uprawnienia budowlane w zakresie nieograniczonym o specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Co oferujemy:

Dofinansowanie do wypoczynku pracowników Dofinansowanie okularów korekcyjnych Ekwiwalent za odzież

Dostępność:

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Warunki pracy:

Praca biurowa w siedzibie inspektoratu oraz wykonywanie czynności inspekcyjno-kontrolnych na terenie Miasta Bielska-Białej

Narzędzia i materiały pracy:

Zestaw komputerowy z oprogramowaniem Bariery architektoniczne:

brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenia biurowe na 1 piętrze — winda w budynku, praca na wysokości powyżej 4m.

Dodatkowe informacje :

Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie — jeżeli nie podałeś adresu e-mail). Tak samo zrobimy, jeśli nie uda Ci się przejść do dalszego etapu. Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia. Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu będzie można je odebrać w urzędzie (ale nie odeślemy ich). Nie rozpatrzymy oferty, którą otrzymamy po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert. Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy. Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu — rzetelnie oceń, czy

odpowiada Ci taka praca. Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne): CV

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy kopia prawa jazdy,

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe):

dokument potwierdzający wykształcenie wyższe budowlane kopia uprawnień

Aplikuj do: 29 marca 2024r. W formie papierowej w zamkniętej kopercie na adres: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bielska-Białej Plac Ratuszowy 9 43-300 Bielska-Biała

Dokumenty należy złożyć do: 29 marca 2024r.

Decyduje data: wpływu oferty do urzędu Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze Przetwarzanie danych osobowych Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bielska-Białej tel. 334971712 Kontakt do inspektora ochrony danych: 43-300 Bielsko-Biała Plac Ratuszowy 9, tel. 334971712

Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru Informacje o odbiorcach danych: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bielska-Białej Plac Ratuszowy 9 43-300 Bielsko-Biała.

Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji.

Uprawnienia:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

 1. prawo do usunięcia danych osobowych; - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;

 2. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Podstawa prawna przetwarzania danych: 1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO; art. 221 2. Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO. Informacje o wymogu podania danych: Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane Wzory oświadczeń Oświadczenie w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej-PDF-399K

Bielsko-Biała 12.03.2024r.

 

Pliki

Pobierz wersję PDF


Kontakt

Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego dla Miasta
Bielska-Białej

Plac Ratuszowy 9
43-300 Bielsko-Biała
tel. 033 497 17 12,
fax 033 497 17 13
email: bielskobiala@bielskobiala.pinb.gov.pl

skrzynka odbiorcza ePUAP: /pinbmb/SkrytkaESP

Godziny pracy:

 Poniedziałek, Wtorek, Środa ,Piątek  7:30-15:30

czwartek 7:30-18:00


Służba cywilna


E-budownictwo - wniosek online


Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Złóż deklarację


Deklaracja dostępności

BIP
A+
A-
X
Powered: Strony internetowe TupTupTup.pl