Aktualności i komunikaty

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bielska-Białej w załączeniu zamiescza Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy z dnia 19.09.2019 r. 

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy 2019

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bielska-Białej w załączeniu zamieszcza Zarządzenie Szefa Kancelarii Rady Ministrów w sprawie ustalenia dnia 2 maja 2019 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej

ZARZĄDZENIE NR 7 SZEFA KANCELARII RADY MINISTRÓW Z DNIA 09.04.2019 r.

Protokół z dnia 29.03.2019 r. w sprawie wyboru oferty na obsługę prawną Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bielska-Białej

Protokół z dnia 29.03.2019 r.

Zapytanie ofertowe na obsługę prawną PINB dla Miasta Bielska-Białej w okresie od 1 kwietnia 2019 r. do dnia 31.12.2020 r.  ( szczegóły w załączniku) 

Zapytanie ofertowe na obsługę prawną PINB

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego  dla Miasta Bielska-Białej do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym szczegóły w załączniku poniżej .

Komunikat PINB do właścicieli i zarządców obiektów

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bielska-Białej ogłasza konkurs na opracowanie ekspertyzy technicznej szczegóły w załączniku poniżej.

ekspertyza

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Bielska-Białej informuję, iż na podstawie Zarządzenia nr 9 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2018r., dzień 04.05.2018 r. został ustalony jako dzień wolny od pracy. W związku z tym, w myśl Zarządzenia nr 10 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z 19 kwietnia 2018r., 19 maja 2018 r. wyznacza się dniem pracy.

zarzadzenie_nr_9_szefa_kprm_0

zarzadzenie_nr_10_szefa_kprm

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2016/2017

Przypominam właścicielom i zarządcom budynków o obowiązkach związanych z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych. Komin będący bardzo istotnym elementem budynku, chociaż zajmującym tylko niewielką jego powierzchnię, może też być niezwykle groźny. Szczególnie w przypadku pożaru sadzy w nieczyszczonym, źle eksploatowanym kominie. Temperatura palącej się sadzy przekracza wówczas nawet 1000 stopni Celsjusza! A taki stan jest wielkim zagrożeniem dla mieszkańców. Państwowa Straż Pożarna każdego roku odnotowuje kilkanaście tysięcy pożarów spowodowanych wadami lub nieprawidłową eksploatacją urządzeń ogrzewczych. W roku 2015 odnotowano 11.830 pożarów od urządzeń ogrzewczych na paliwa stałe, 182 pożary od urządzeń na paliwa ciekłe i 596 pożarów od urządzeń na paliwa gazowe. Dane statystyczne KG PSP (źródło: www.kgpsp.gov.pl, data dostępu 01.09.20016). Oprócz pożarów, nieprawidłowa eksploatacja przewodów kominowych grozi także zatruciem tlenkiem węgla, popularnie zwanym czadem. W sezonie ogrzewczym od 1 września 2015 do 31 marca 2016 Państwowa Staż Pożarna odnotowała 3878 zdarzeń związanych z tlenkiem węgla, w tym 2229 osób poszkodowanych i 50 ofiar śmiertelnych. Dane statystyczne KG PSP (źródło: www.kgpsp.gov.pl, data dostępu 01.09.20016). Krajowa Izba Kominiarzy popiera kampanię prewencyjną NIE DLA CZADU prowadzoną od kilku lat przez Państwową Straż Pożarną. Kominy: instalację dymową, spalinową oraz wentylacyjną należy poddawać okresowej kontroli, oraz czyszczeniu przez uprawnionego kominiarza. Profesjonalna kontrola kominiarska to nie tylko formalność, lecz główna zasada bezpieczeństwa, zapobiega zaczadzeniom, pożarom, spełniając jeden z podstawowych warunków ubezpieczenia domu. Krajowa Izba Kominiarzy prowadzi akcję społeczną ZAPROŚ KOMINIARZA! Ustawa Prawo budowlane stanowi, że właściciel – zarządca budynku jest zobowiązany co najmniej 1 raz w roku zlecić przeprowadzenie kontroli okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia – mistrza kominiarskiego. (Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 c, oraz art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane Dz. U. z 2016 r., poz. 290). KRAJOWA IZBA KOMINIARZY KRAJOWA IZBA KOMINIARZY Stowarzyszenie ul. Grzybowska 87, Concept Tower, 00-844 Warszawa KRS: 0000602882, REGON: 363771963, NIP: 5272760609 www.izbakominiarzy.pl Konto bankowe: Bank BGŻ BNP Paribas, nr 10 2030 0045 1110 0000 0287 6460 W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków właściciel, zarządca lub użytkownik budynku są obowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem. (art. 70 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane). Regularne usuwanie zanieczyszczeń z przewodów kominowych przez wykwalifikowanego kominiarza zabezpiecza przed powstaniem pożaru sadzy w kominie. Przepisy przeciwpożarowe nakazują w obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, obowiązkowe usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych w następujących terminach: 1) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych — co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej; 2) od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt 1 — co najmniej raz na 3 miesiące; 3) od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 — co najmniej raz na 6 miesięcy. 4) z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych. (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719). W przypadku pożaru lub zaczadzenia brak dokumentacji terminowego czyszczenia i kontroli kominów może stanowić podstawę odmowy wypłaty odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową.

Prezes Krajowej Izby Kominiarzy

Marcin Ziombski

16.09.2016 r.

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych o kontrolach obiektów wielkopowierzchniowych

Przypominam właścicielom lub zarządcom budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2 o obowiązku przeprowadzenia okresowej kontroli przed zimą w terminie do 30 listopada (kontrola po okresie zimowym powinna zostać wykonana do 31 maja). Przedmiotem tej kontroli jest sprawdzeniu stanu technicznego: elementów budynku,budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu; instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska; instalacji gazowych oraz przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych (art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo budowlane Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.). Kontrole okresowe powinny wykonywać – na zlecenie właściciela lub zarządcy – osoby posiadające właściwe kwalifikacje, czyli legitymujące się uprawnieniami budowlanymi w odpowiedniej specjalności. Kontrolę przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych mogą wykonywać również osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim.Osoba dokonująca kontroli powinna bezzwłocznie wysłać zawiadomienie o przeprowadzonej kontroli do właściwego organu nadzoru budowlanego.
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości osoba dokonująca kontroli ma obowiązek przesłać do nadzoru budowlanego kopię protokołu kontroli. Natomiast właściciel, zarządca lub użytkownik powinien natychmiast usunąć uszkodzenia lub uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem (art. 70 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane).

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właściciel i zarządców i użytkowników obiektów budowlanych dotyczący kontroli i bezpiecznego użytkowania obiektów budowlanych

Przypominam właścicielom, zarządcom oraz użytkownikom wszystkich obiektów budowlanych o obowiązku ich użytkowania w sposób zgodny z przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywania w należytym stanie technicznymi estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia ich właściwości użytkowych i sprawności technicznej, w szczególności w zakresie związanym z wymaganiami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1-7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.). W szczególności dla zapewnienia właściwego stanu technicznego obiektów budowlanych należy przestrzegać wymagań związanych z ich utrzymaniem, o których mowa w art. 61, 62 i 70 ustawy – Prawo budowlane. Przy tym przypominam, że obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontrolom okresowym polegającym na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania (art. 62 ustawy – Prawo budowlane). Ponadto właściciele, zarządcy oraz użytkownicy obiektów budowlanych, na których spoczywają obowiązki w zakresie napraw, określone w przepisach odrębnych bądź umowach, są obowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, o której mowa w art. 62 ust. 1, usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem (art. 70 ustawy – Prawo budowlane). Obowiązek ten powinien znajdować potwierdzenie w protokole z kontroli obiektu budowlanego, a osoba dokonująca kontroli obowiązana jest przesłać kopię tego protokołu do właściwego organu nadzoru budowlanego. Jednocześnie informuję, że kto nie spełnia, określonego w art. 61, obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym, użytkuje obiekt w sposób niezgodny z przepisami lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (zob. art. 91a ustawy – Prawo budowlane). Natomiast kto nie zapewnia wykonania okresowej kontroli podlega karze grzywny (zob. art.93 pkt 8 ustawy – Prawo budowlane). Ponadto karze aresztu albo karze ograniczenia wolności, albo karze grzywny podlega ten kto nie spełnia, określonego w art. 70 ust. 1, obowiązku usunięcia stwierdzonych uszkodzeń lub uzupełnienia braków, mogących spowodować niebezpieczeństwo dla ludzi lub mienia bądź zagrożenie środowiska (zob. art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo budowlane). W związku z powyższym, w celu uniknięcia zagrożeń, jakie mogą być konsekwencją złego stanu technicznego obiektów budowlanych, zwracam się do wszystkich zobowiązanych o bezzwłoczne spełnienie obowiązków wynikających z ww. przepisów.

W dniu 9 marca 2015 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. poz. 1200).
Przedmiotowa ustawa w art. 43 wprowadza zmiany w zakresie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.), polegające na uchyleniu art. 5 ust. 3-15, art. 51, art. 52, art. 55a, art. 57 ust. 1 pkt 7, art. 93 pkt 11 oraz zmianie brzmienia art. 6 i art. 7 ust. 1 pkt 1, które dotychczas regulowały kwestie związane ze świadectwami charakterystyki energetycznej.
Dodano również ust. 2b w art. 5, zgodnie z którym w przypadku docieplenia budynku obejmującego ponad 25% powierzchni przegród zewnętrznych budynku należy spełnić wymagania minimalne, dotyczące energooszczędności i ochrony cieplnej, przewidziane w przepisach techniczno-budowlanych dla przebudowy budynku.
Ze względu na uregulowanie w ustawie o charakterystyce energetycznej budynków problematyki przeprowadzania kontroli systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji w budynkach, uchylone zostaną: art. 62 ust. 1 pkt 5 i 6, art. 62 ust. 1b, art. 63 ust. 2 i 3 oraz zmienione brzmienia art. 62 ust. 5, art. 64 ust. 3, art. 70 ust. 1, art. 93 pkt 1, 8 i 9.